قیمت انواع گوشت شتر+ جدول
قیمت انواع گوشت شتر+ جدول

سردست شتر در بازار داخلی هم ۳۹,۵۰۰ (سی و نه هزار و پانصد) تومان قیمت خورد. همچنین ماهیچه شتر با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به امروز، ۴۱,۰۰۰ (چهل و یک هزار) تومان معامله شد. چرخ‌کرده خالص ۱۰۰ درصد شتر با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به امروز، ۲۳,۰۰۰ (بیست و سه هزار) تومان معامله شد و راسته شتر در بازار داخلی هم ۴۲,۰۰۰ (چهل و دو هزار) تومان قیمت خورد.

۶ روز پیش سردست شتر مانند ۶ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که سردست شتر که ۶ روز پیش تا ۳۹,۵۰۰ (سی و نه هزار و پانصد ) تومان رسیده بود، امروز – شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹ – به ۳۹,۵۰۰ (سی و نه هزار و پانصد ) تومان رسید.

سردست شتر، امروز به ۳۹,۵۰۰ (سی و نه هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به امروز، افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

همچنین سردست شتر با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به امروز، ۳۹,۵۰۰ (سی و نه هزار و پانصد ) تومان متغییر پیوند یکتاعامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سردست شتر
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۹,۵۰۰ ۳۹,۵۰۰ ۱۰۰ ۶ روز پیش
۰ ۰ ۰ امروز
۰ ۰ ۰ امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

۶ روز پیش ماهیچه شتر مانند ۶ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که ماهیچه شتر که ۶ روز پیش تا ۴۱,۰۰۰ (چهل و یک هزار) تومان رسیده بود، امروز – شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹ – به ۴۱,۰۰۰ (چهل و یک هزار) تومان رسید.

ماهیچه شتر، امروز به ۴۱,۰۰۰ (چهل و یک هزار) تومان رسید که نسبت به امروز، افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

ماهیچه شتر در بازار داخلی هم ۴۱,۰۰۰ (چهل و یک هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر ماهیچه شتر
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰ ۱۰۰ ۶ روز پیش
۰ ۰ ۰ امروز
۰ ۰ ۰ امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

۶ روز پیش چرخکرده خالص۱۰۰درصدشتر مانند ۶ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که چرخکرده خالص۱۰۰درصدشتر که ۶ روز پیش تا ۲۳,۰۰۰ (بیست و سه هزار) تومان رسیده بود، امروز – شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹ – به ۲۳,۰۰۰ (بیست و سه هزار) تومان رسید.

چرخکرده خالص۱۰۰درصدشتر، امروز به ۲۳,۰۰۰ (بیست و سه هزار) تومان رسید که نسبت به امروز، افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

چرخکرده خالص۱۰۰درصدشتر در بازار داخلی هم ۲۳,۰۰۰ (بیست و سه هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر چرخکرده خالص۱۰۰درصدشتر
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰ ۱۰۰ ۶ روز پیش
۰ ۰ ۰ امروز
۰ ۰ ۰ امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

۶ روز پیش راسته شتر مانند ۶ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که راسته شتر که ۶ روز پیش تا ۴۲,۰۰۰ (چهل و دو هزار) تومان رسیده بود، امروز – شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ مصادف با ۱۵ ژوئن ۲۰۱۹ – به ۴۲,۰۰۰ (چهل و دو هزار) تومان رسید.

راسته شتر، امروز به ۴۲,۰۰۰ (چهل و دو هزار) تومان رسید که نسبت به امروز، افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

همچنین راسته شتر با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به امروز، ۴۲,۰۰۰ (چهل و دو هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر راسته شتر
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰ ۱۰۰ ۶ روز پیش
۰ ۰ ۰ امروز
۰ ۰ ۰ امروز
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

  • منبع خبر : اقتصادنیوز